Navigáció: Főoldal
Hírek ,aktualitások
 
Hírlevél - aktuális információk specifikáció - 2019.05.20

Tisztelt Parterünk!

Az elmúlt hónapokban felmerült leggyakoribb kérdésekre adható válaszokat, valamint az egységes eljárás szempontjait tekintve, ezeket a szakmai információkat szeretnénk megosztani Önnel!

1. A műszaki beavatkozás mértéke és szükségessége

a) A szükséges és elégséges műszaki feltételeket, a vonatkozó jogszabályok és a vonatkozó szabványok figyelembevételével kell meghatározni. Az ilyen módon meghatározott műszaki biztonsági szintet sem a tervező, sem a kivitelező nem csökkentheti.
b) Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet OTSZ 4. § 199. bek. szerint
vonatkozó műszaki követelmény: nemzeti és Európai Uniós szabványok összessége,
c) A 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet 3. pontja:
„A Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglalt egyes műszaki előírásoktól a tervező eltérhet, ha a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglaltak alapján igazolja, hogy a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat előírásai szerint elérhető, vagy magasabb műszaki biztonsági szintet más módon is biztosítja.”
d) A regisztrált villanyszerelők által végezhető tevékenységeket, illetőleg a javítás, bővítés, felújítás, új villamos berendezés határait, valamint a kapcsolódó szakmai szabályokat, a regisztrált villanyszerelők számára 2018-ban kiadott kézikönyv 1.2 pontja tartalmazza.
…. „számos olyan helyzet lehetséges, amikor a műszaki tartalmat – legyen az új létesítés, vagy bővítés – nem a regisztrált villanyszerelőnek kell „kitalálnia”. Ilyenkor válhat szükségessé annak kinyilvánítása, hogy a bővítés, felújítás, létesítés meghatározása érdekében, arra jogosult villamos tervező bevonása szükséges.
A kivitelezés, az engedélyekkel, jóváhagyásokkal ellátott tervdokumentáció alapján történhet..”’ …

2. Javítás, bővítés, többletigény esetén, javasolt figyelmet fordítani a következőkre is

a) A meglévő felhasználói vezetékhálózat megfelel-e a létesítés idején – ha volt felújítás, a felújítás idején – érvényes jogszabályi és műszaki biztonsági követelményeknek?
b) A felhasználói vezetékhálózat biztonságos? Rendelkezésre állnak a jogszabály által előírt – a felhasználói vezetékhálózat biztonságosságát igazoló – dokumentumok, minősítő iratok?
c) Amennyiben az említett dokumentumok nem állnak rendelkezésre, akkor nem volt ilyen vizsgálat. Ez esetben el kell végezni a felülvizsgálatokat, fel kell tárni a hibákat és ki kell azokat javítani.
d) Amennyiben a felhasználói vezetékhálózat, mérőhely nem felel meg az a) pontban meghatározott követelményeknek, akkor azt kell megvizsgálni, hogy az javítás, karbantartás keretében alkalmassá tehető-e?
e) Amennyiben a felhasználói vezetékhálózat, mérőhely a d) pont szerinti beavatkozással nem tehető alkalmassá, akkor a szükséges műszaki tartalom változás mértékét kell irányadónak tekinteni.
Az MSZ 447:2019 5.2.8 pontjában meghatározottak szerint, a méretlen fővezeték teljes, vagy az épület felhasználási helyeinek részleges, legalább 50%-át meghaladó felújítása, illetve az épület jelentős, a csatlakozás környezetét (tetőtartót, falitartót, védőcsövezést, fogyasztásmérőhelyet, csatlakozóberendezést) is érintő építészeti felújítása esetén az épület részét képező kialakításokat úgy kell megvalósítani (nyomvonal, védőcsövezés), hogy az megfeleljen az MSZ 447:2019 szabvány követelményeinek.

3. Ingatlancsatlakozások darabszáma

Általános esetben egy ingatlannak csak egy csatlakozása lehet. Ettől eltérni, az alábbi esetekben szabad
a) abban az esetben szabad egy ingatlanhoz két – vagy több – csatlakozási pontot kiépíteni kisfeszültségen, ha azt az ingatlanon lévő felhasználási hely(ek) növelt üzembiztonságú ellátásra vonatkozó igénye indokolja, vagy
b) az adott ingatlanon lévő felhasználási helyek külön tűzszakaszba esnek és műszaki, gazdasági, vagy egyéb szempontok is indokolják.
MEGJEGYZÉS_1: A kialakítás módját az elosztóhálózati engedélyessel előzetesen egyeztetni kell. Az ilyen típusú igények kezeléséhez a területileg illetékes üzem állásfoglalását kell kérni.
MEGJEGYZÉS_2: Az 54/2014 (XII.5) BM rendelet OTSZ 135 §
„(1) Az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy
az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen. Az építményrészek külön lekapcsolásának szükségességét és kialakítását a tűzvédelmi szakhatósággal kell egyeztetni.
(2) A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti beavatkozás során a tűzeseti fogyasztók csoportjai külön legyenek lekapcsolhatók, működtetésük az egyéb áramkörök
lekapcsolása esetén is biztosítható legyen.
(3) Több tűzszakaszon áthaladó vezetékrendszert úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti lekapcsolással érintett tűzszakaszban beavatkozó tűzoltót áramütés ne veszélyeztesse.
(4) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.

4. Túlfeszültség-védelem

Tranziens túlfeszültség elleni védelmet kell alkalmazni, ahol a túlfeszültségek által okozott következmények hatással vannak:
a) az emberi életre, pl. biztonsági berendezések, orvosi készülékek;
b) közszolgáltatásokra és kulturális örökségre, pl. a közszolgáltatások kimaradása, informatikai központok,
c) múzeumok;
d) kereskedelmi vagy ipari tevékenységekre, pl. szállodák, bankok, ipari létesítmények, piacok, farmok, nagy számú embercsoport esetén (pl. nagy lakóépületek, templomok, hivatalok, iskolák).
Minden más esetben el kell végezni az MSZ HD 60364-4-443:2016 szabvány 443.5. szakasza szerinti kockázatelemzést, annak meghatározása céljából, hogy szükséges-e a tranziens túlfeszültség elleni védelem.
A kockázatelemzés elvégzésének hiánya esetén a villamos berendezést el kell látni tranziens túlfeszültség elleni védelemmel.

A családi házakat kivitelező regisztrált villanyszerelők által végzett mérőhelyi munkák esetében – különösen az épületfalon kialakítandó mérőhelyek vonatkozásában – gyakran merülnek fel kérdések a tranziens túlfeszültség elleni védelem szükségességével kapcsolatban.
• Az egyedi lakóegységek esetében nincs szükség tranziens túlfeszültség elleni védelemre ott, ahol a védendő villamos berendezés teljes gazdasági értéke kisebb, mint a berendezés táppontján elhelyezett SPD gazdasági értékének ötszöröse. – Ugyanakkor az ilyen esetekben is javasolt gondoskodni arról, hogy a beépítésre kerülő csatlakozó főelosztóban, vagy külön e célra beépített szekrényben, a túlfeszültség-védelmi eszköz elhelyezése – egyszerű beavatkozással – a későbbiek során biztosított legyen.
A követelményeket a 2018-ban kiadott regisztrált villanyszerelői kézikönyv, valamint a HD 60364-4-443:2016 szabvány is részletezi. – Lásd még az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásait is.
A fent említetteket is figyelembe véve, a regisztrált szerelőnek mindig javasolt feltennie a kérdést
A tervező kockázatelemzéssel igazolta, hogy nem szükséges tranziens túlfeszültség-védelem kiépítése?

5. Csatlakozó főelosztó szükségessége

Csatlakozó főelosztót kell beépíteni az alábbi esetekben:
a. Amikor a csatlakozó kábel „T” leágazással létesül, akkor a telekhatárban, közterületről kezelhető kialakítással.
b. Egynél több felhasználási hely táplálása esetén mindig, a csatlakozóvezeték/csatlakozókábel fogadására, valamint az első túláramvédelmi készülék elhelyezésére. Ilyen estben a csoportos mérőhely kialakításának szempontjait kell irányadónak tekinteni.
c. Egy felhasználási hely táplálása esetén, amikor
• a méretlen betáplálásba kerül beépítésre a T1, vagy T1+T2 típusú SPD;
• a rendszerengedélyes fogyasztásmérő hely nem alkalmas a felszerelendő darabszámú fogyasztásmérők elhelyezésére és ezért egynél több fogyasztásmérő szekrényt kell alkalmazni.
• amikor a csatlakozóvezeték keresztmetszete indokolja;
Egyéb speciális esetekben.
Néhány esetet kivételével, gyakorlatilag mindig szükséges csatlakozó főelosztó beépítése.
MEGJEGYZÉS: Nem szükséges a csatlakozó főelosztó elhelyezése például oszlopon elhelyezett ideiglenes fogyasztásmérés esetén.
A csatlakozó főelosztó beépítésének szükségességét, a fent említettek figyelembevételével javasolt megítélni.

6. Méretlen felhasználói vezetékhálózaton alkalmazható túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD-k)


MS-09-12-v06 Fogyasztásmérőhely tokozatok szekrények direkt azaz közvetlen csatlakozású méréssel rendelkező felhasználók részére műszaki specifikáció

Tisztelt Partnerünk!

MS-09-12-v06 Fogyasztásmérőhely tokozatok, szekrények direkt, azaz közvetlen csatlakozású méréssel rendelkező felhasználók részére műszaki specifikáció legújabb verziója kiadásra került.

Az új műszaki specifikáció az ELMŰ/ÉMÁSZ-al és a MEE VET-el közös együttműködésben készült el és érvényes lesz a társaságok területeire, így egyazon szekrény ELMŰ/ÉMÁSZ és E.ON területen is elfogadott lesz.

Az új műszaki specifikáció a régi rendszerengedélyek visszavonásával is jár majd, és az új rendszerengedélyeztetéseket is közösen fogjuk elvégezni az ELMŰ-vel.

Direkt fogyasztásmérő szekrény rendszerengedélyeztetési ütemterv:

2019.12.31-ig kerülnek kiadásra az új direkt fogyasztásmérő szekrény rendszerengedélyek.
• A régebbi rendszerengedélyek az új kiadásától számítva 9 hónap múlva visszavonásra kerülnek, de legkésőbb 2020.09.30-án.

Legfontosabb változtatások:
• Egy fogyasztási helyen max. 4 elszámolási mérés lehet (mindennapszaki, vezérelt, H tarifa, eMobility). Tarifális mérésre kialakított mérések univerzálisak lesznek, kialakítható lesz mindegyikben vezérelt, H tarifás vagy eMobility mérés is (ki és visszatehető vezérlő vezeték kivezetés fedőlap).
• 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet szerinti kizárólagos őrizet (csoportos mérőhelyek esetében is). A fogyasztásmérő berendezés elemeihez, kiegészítő készülékeihez, a zárópecsétekhez való hozzáférés csak a felhasználó tevékeny közreműködése által biztosítható.
Egyszintű plombálás (a fogyasztó kizárólagos őrizete védi a plombákat). - Az UT-010-v07 Egyedi sorszámú zárópecsét használati rendje_áram utasítás új verziója tartalmazni fogja az ezzel kapcsolatos szabályozási részt. Szakmailag véglegesítettük, jelenleg jogi véleményezésen van, utána megy jóváhagyatásra.
• A mérő és a vezérlő külön térrészben lesz. A fővezetéki sorkapocs, kismegszakító (kivéve csoportos esetén), több tarifa vagy mérés esetén túlfeszültség levezető a csatlakozó főelosztóban van földkábeles és szabadvezetékes csatlakozás esetén is.  Ez a lépés elősegíti, hogy a csatlakozó főelosztó maszkjának eltávolítása után a kötések láthatóvá váljanak a nélkül, hogy a vezetékeket meg kelljen bolygatni. A mérő és RKV szerelőlapja alatt nem lesz kötés, csak vezeték elvezetés.

Az ELMŰ/ÉMÁSZ és MEE VET közös munkát folytatni fogjuk az indirekt szerény specifikációval és szekrény rendszerengedélyeztetéssel.

Ebbe és a csoportos mérőhely rendszerengedélyeztetésbe az NKM is beszállna, ezzel megvalósulhatna az az iparági együttműködés, amit 2015-ben vetettünk fel először.

Fogyasztásmérő szekrény rendszerengedélyek, ügyfelek számára fogyasztásmérők leírása, elektronikus mérők kijelző üzenete és jelentése:
Ikon: Link Ügyfelek számára
Ikon: Link Villanyszerelők részére

Melléklet:
Ikon: Letoltes MS-09-12-v06 Fogyasztásmérőhely tokozatok, szekrények direkt, azaz közvetlen csatlakozású méréssel rendelkező felhasználók részére 2019.02.28
(PDF, 1.3 MByte)

Mindennapszaki és H tarifás mérés kezelése

Tisztelt Partnerünk!

Mindennapszaki és H tarifás mérés kezelésében voltak eltérő vélemények, mert az E.ON a nyilvántartó rendszerében külön bekötésként kezeli.
Az egy légterű szekrények esetében viszont szerelhető egy fogyasztóhoz mindennapszaki és H tarifás mérés is ugyanabba a szekrénybe.
Rendszer oldalról felterjesztettük a problémát, hogy a plombálással kapcsolatos ellentmondásokra legyen megoldás.

Egy fogyasztási helyen max. 4 elszámolási mérés lehet (mindennapszaki, vezérelt, H tarifa, eMobility), az új műszaki specifikáció az ELMŰ-vel ezen elvek alapján lett megalkotva, ami hamarosan bevezetésre kerül.
A tarifális mérésekre univerzálisan lesznek kialakítva a fogyasztásmérő szekrények, mindennapszaki mérés mellé bármely tarifa típus, bármilyen elrendezésben telepíthető max. 4 mérőig.
A Hensel jelenlegi mindennapszaki és vezérelt mérése is hasonló, a vezérlő vezetékezésénél a maszk alap esetben zárt, így vezérlő nélküli mérés is telepíthető (vezérelt esetén kitörik a maszkot).

Arra kell figyelni, hogy az energia irány egyértelmű legyen, a mért és méretlen vezetékek ne keveredjenek. A mért vezetékeket tarifánként elkülönülten kell leágaztatni.

Egy légterű fogyasztásmérő helyek esetében egyszer plombálunk (egy fogyasztó), a rendszereinknek ezt kell lekezelnie.

A felmerült vitás esetek:
• Mindennapszaki (egyetemes) + Vezérelt (veresenypiac)
• Mindennapszaki (egyetemes) + H Tarifa (egyetemes)

A 2018. december 12-én kiküldött hírlevelünk tartalmát, az alábbi tartalom váltja fel

1. Ingatlancsatlakozások darabszáma

a. Általános esetben egy ingatlannak csak egy csatlakozása lehet. Ettől eltérni, az alábbi esetekben szabad
• abban az esetben szabad egy ingatlanhoz két – vagy több – csatlakozási pontot kiépíteni kisfeszültségen, ha azt az ingatlanon lévő felhasználási hely(ek) növelt üzembiztonságú ellátásra vonatkozó igénye indokolja, vagy
• az adott ingatlanon lévő felhasználási helyek külön tűzszakaszba esnek és műszaki, gazdasági, vagy egyéb szempontok is indokolják.

MEGJEGYZÉS: A kialakítás módját az elosztóhálózati engedélyessel előzetesen egyeztetni kell. Az ilyen típusú igények kezeléséhez a területileg illetékes üzem állásfoglalását kell kérni.

b) Csatlakozó főelosztó beépítésének szükségessége
Csatlakozó főelosztót kell beépíteni az alábbi esetekben:
• Egynél több felhasználási hely táplálása esetén mindig, a csatlakozóvezeték/kábel fogadására, valamint az első túláramvédelmi készülék elhelyezésére. Ilyen estben a csoportos mérőhely kialakításának szempontjait kell irányadónak tekinteni.
• Egy felhasználási hely táplálása esetén, amikor
o a méretlen betáplálásba kerül beépítésre a T1 típusú SPD;
o a rendszerengedélyes fogyasztásmérő hely nem alkalmas a felszerelendő darabszámú fogyasztásmérők elhelyezésére és ezért egynél több fogyasztásmérő szekrényt kell alkalmazni.
o Egyéb speciális esetekben.
• Néhány esetet kivételével, gyakorlatilag mindig szükséges a csatlakozó főelosztó beépítése.
Megjegyzés: Nem szükséges a csatlakozó főelosztó elhelyezése például oszlopon elhelyezett ideiglenes fogyasztásmérés esetén.

c. Első túláramvédelmi készülék
Az első túláramvédelmi készüléket a következők szerint kell elhelyezni:
• Amennyiben a méretlen oldalon túlfeszültség-védelem kialakítására nincs szükség, akkor fogyasztásmérőnél, azzal közös szekrényben, ha
o a csatlakozóvezeték fázisonként csak egy felhasználási helyet lát el, a hálózati leágazópont és a fogyasztásmérő berendezés között a fázisvezetőben nincs, nullavezetőben pedig (a csupasz sodrony és a szigetelt vezető összekötésénél) csak egy vezetőkötés van;
o a csatlakozóvezeték csak egy felhasználási helyet lát el, a fővezetéket az MSZ 447:2009 szabvány hatálybalépése előtt létesítették, és a hálózati leágazópont és a fogyasztásmérő berendezés között mind a fázisvezetőben, mind a nullavezetőben (a nullavezető csupasz sodronyának és szigetelt vezetőjének összekötését is beleértve) legfeljebb egy-egy vezetőkötés van (függetlenül attól, hogy a fővezetéket felújították-e vagy sem).
• Amennyiben a csatlakozóvezeték / csatlakozókábel egynél több felhasználási helyet lát el, vagy túlfeszültség-védelem kialakítása szükséges, akkor az első túláramvédelmi készüléket, a csatlakozó főelosztóban, kell elhelyezni;
• A transzformátorállomás gyűjtősínjénél, ha a csatlakozóvezeték onnan indul.

2. Csatlakozóvezeték, fővezeték kialakítása, terheltősége
A csatlakozóvezeték méretlen fővezeték kialakítását, terhelhetőségét a 2018-ban kiadott Regisztrált szerelői kézikönyv részletesen ismerteti és az alábbi kiegészítést teszi:
„Különös figyelmet kell fordítani a hőszigetelő vakolatokba, vagy épület hőszigetelés alá helyezett fővezetékek esetére, mert ott a vezetékek hőleadása erősen akadályozott lehet!”
Tehát a fővezeték védőcsövének hőszigetelésben történő elhelyezése nem tiltott, ugyanakkor nem is preferált megoldás. Ezért az ilyen kialakítást – ahol ez előreláthatóan ésszerű költségkihatások mellett megtehető – javasolt elkerülni.

3. Egy adott felhasználási helyre párhuzamosan nem tehet két különböző regisztrált szerelő bejelentést
Például: amikor FAM vizsgával nem rendelkező regisztrált villanyszerelő megkéri a teljesítménybővítést és vele párhuzamosan a FAM vizsgával rendelkező regisztrált villanyszerelő a plombabontást jelenti be és nem kér feszültségmentesítést. Ezen eseteket 2018.10.01-től visszaélésként kezeljük és etikai meghallgatást von maga után.

4. Kosaras gépjármű szükségességének eldöntése
a) Kosaras gépjármű akkor szükséges, ha
• munkavédelmi szempontból kétséges a támasztó létra használata (pl. a létra nem stabil és a szerelőpár mellett + egy embernek kellene felügyelni);
• a csatlakozás 5 m-nél magasabban lévő tetőtartóra, falitartóra történik;
• az oszlop nem mászható (pl. régi korhadt faoszlop, kerítésbe épített nehezen hozzáférhető oszlop, gyengeáramú kábeleket tartalmazó oszlop, vagy virágtartókkal körbeépített oszlop esetén).

b) Amennyiben a csatlakozóvezeték tetőtartóra, falitartóra történő rögzítéséhez az a) pontban említettek miatt kosaras gépjárműre lenne szükség, de a munkavégzés helyét a kosaras gépjárművel nem lehet megközelíteni, akkor a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló, 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet d) pontja szerint kell eljárni.
„magasban levő munkahelyen ideiglenesen végzett munka: az 1 méternél nagyobb szintkülönbségen – kivéve, ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – végzett, nem állandó jellegű, rövid ideig tartó munka, ahol a biztonsági és ergonómiai követelményeknek megfelelő munkahelyi körülmények nem biztosítottak, ezért egyedi kockázatmegelőző intézkedések megtétele szükséges;”
A kockázatmegelőző intézkedések meghatározásához és elvégzéséhez adott esetben, arra jogosult szakember bevonására lehet szükség (pl. szakági tervező(k), munkavédelmi szakember, stb.).

Helyrajzi számon lévő épület csatlakozása, védőcsövezés, kosaras autó

Tisztelt Partnerünk!

A közelmúltban több kérdés érkezett be felénk regisztrált villanyszerelői körből (GYIK=gyakran ismételt kérdések), amire összegyűjtöttük a válaszokat és ezeket az információkat továbbítjuk Ön/Önök felé!

1. Egy helyrajzi számon lévő egy tetőszerkezettel rendelkező épületekre

• ikerházakra,
• sorházi lakásokra,
• egyéb egybeépített egy tetőszerkezettel rendelkező épületekre

a tűzvédelmi követelmények miatt egy csatlakozás építhető ki. Ezekre a felhasználási helyekre külön csatlakozó még abban az esetben sem biztosítható, ha annak a teljes költségét az ügyfél vállalja. Kivétel, ha növelt üzembiztonságú ellátásra van szükség, melyet a DSO ellenőriz.
Technológiai megoldás „egy csatlakozó” verzióra:
• A csatlakozó épületre történő érkezéséhez egy plombálható süllyesztett doboz kialakítása szükséges ahova az épület mindkét fogyasztójának a méretlen vezetékét be kell kötni. Természetesen a csatlakozó vezeték lekötése szükséges a doboz kialakítása és a vezetékek elkötésé előtt. Ettől a ponttól az előírásoknak megfelelő keresztmetszetű vezetékkel össze kel kötni az új fogyasztásmérő helyet sorozatkapcsokkal ( esetleg biztosító aljzattal). A másik ügyfél méretlen vezetékének cseréje jelen esetben nem szükséges.

Ami a fent leírtakat indokolja:
Tűzvédelmi követelmény (54/2014 BM rendelet- Országos Tűzvédelmi Szabályzat), hogy az azonos tűzszakaszba tartozó építmény villamos táplálását egyetlen helyről lekapcsolhatóan kell kialakítani. Vagyis az egy tűzszakaszba tartozó építmény csatlakozását egyetlen csatlakozó vezetékkel kell megoldani úgy, hogy a csatlakozó vezeték fogadására csatlakozó főelosztót kell beépíteni. Ennek értelmében a felhasználási hely külön csatlakozóval nem látható el.

2. Védőcsövezés

A csatlakozóvezeték méretlen fővezetéki szakaszának védőcsövezését a vezeték megfelelő hűlésének biztosítása érdekében csak az MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvány kábel- és vezetékszerkezetek méretezésre, kiválasztásra vonatkozó előírásai szerint megengedett elhelyezni. A védőcsövezés nem helyezhető hőszigetelésbe, illetve hőszigetelő anyagba nem ágyazható. Így nem megfelelő megoldás a vésett horonyban PUR habbal rögzített védőcsövezés, továbbá a falon kívüli védőcsövezés (a vésés elkerülése érdekében),ha az épületre hőszigetelő burkolás kerül, és az a védőcsövezést eltakarná. Ha az épület falazata hagyományos falazóanyag, a védőcsövet horonyban, habarccsal vakolva szükséges elhelyezni. Egyéb esetben, ha a falazatban horony nem készíthető, a védőcső csak falon (és a hőszigetelésen) kívüli elhelyezésben elfogadott.

Egy adott felhasználási helyre párhuzamosan nem tehet két különböző regisztrált szerelő bejelentést.
Például: mikor FAM vizsgával nem rendelkező reg. szerelő megkéri a Teljesítménybővítést és vele párhuzamosan a FAM vizsgával rendelkező reg. szerelő a plombabontást jelenti be és nem kér fesz. mentesítést. Ezen eseteket 2018.10.01-től visszaélésként kezeljük és etikai meghallgatást von maga után.

3. Kosaras autó szükségességének eldöntése

Kérdésként merült fel a regisztrált szerelői körből, hogy milyen mi alapján döntsék el, az igénybejelentő kitöltése során, hogy szükséges-e a kosaras autó igénylése, vagy sem?
Akkor szükséges, ha a mobil szerelőinknél munkavédelmi szempontból kétséges a támasztó létra használata (nem stabil, és a szerelő páros mellett + egy embernek kellene felügyelni).
Ezekben az esetekben fordulhat elő: tetőtartós megoldás, vagy 5m-nél magasabb falihorgos megoldású tartószerkezetre kell a csatlakozó vezetéket kiépíteni.
A biztonságosan nem mászható oszlopok, (pld. régi korhadt faoszlop, kerítésbe épített nehezen hozzáférhető oszlop, a gyengeáramú kábelek és akár virágtartókkal körbeépített oszlopok) esetén.

Online igénybejelentő felület frissítése

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy az igénybejelentésre szolgáló online felületünk 2018.12.11-2018.12.12 (kedd-szerda) nem működik! Ezen időszak alatt frissítést hajtunk végre.
Kérjük, hogy a felületen ne indítson új igény beadását.

Megértését köszönjük!

Időpont egyeztetés központi telefonszámon
Az időpont egyeztetés folyamata továbbra is a korábban megszokott módon történik, tehát az időpont egyeztetést elsődlegesen az E.ON kezdeményezi.
Az időpont egyeztetés miatt továbbra is az időpontegyeztető kollegák fogják az ügyfelet, vagy a meghatalmazottat hívni. Ezen a telefonszámon a kollegák nem tudnak tájékoztatást adni arról, hogy az adott napon a szerelő eindult-e már vagy pontosan mikor fog érkezni.

Jelenleg az eltérés a hívások fogadásának időpontjára és a telefonos elérhetőség változására vonatkozik.

Abban az esetben, ha a regisztrált szerelő, vagy az ügyfél a korábban egyeztett időpontot szeretné módosítani, vagy időpontot szeretne egyeztetni, akkor a +36 52/238-070-es számot tudják hívni munkanapokon 9-15 óra között.

Híváskor a telefon nyomógombjai segítségével meg kell adni:
1-es (Áram) ágazat választása után, a fogyasztási hely irányítószámát kell megadniuk, miután a rendszer az időpont egyeztető kollégához irányítja hívását.
A korábban megadott időpont egyeztetői telefonszámok nem lesznek elérhetőek!!

Amennyiben a beadott igényük státuszáról szeretnének információt megtudni, akkor az online felületen tudják megnézni. https://bekapcsoljuk.eon.hu/lak_layout/lak_fooldal

Egyéb kérdésekkel pedig a telefonos ügyfélszolgálat áll rendelkezésükre.

Online folyamatkövető rendszerek bemtutása
Tartalom:

• HMKE folyamat követése online
• áram újbekapcsolás online követése
• tartozásrendezés folyamatkövetés

Ikon: Letoltes Online folyamatkövető rendszerek bemtutása
(PDF, 983 kByte)

Ideiglenesleszerelés és végleges igény együttes kezelése

Az ügyfélszolgálati munkatársak minden végleges igényt bedolgozása előtt minden esetben ellenőrizni fogják az igényen szereplő címen/ hrsz-en van-e a nyilvántartásunkban meglévő ideiglenes felhasználási hely.

Ha van ideiglenes mérés a felhasználási helyen akkor a végleges igény indításával egyidőben az ideiglenes mérő leszerelésére is ki adják a munkautasítást.

A végleges bekapcsolással egyidőbe az ideiglenest le kell szereltetni, nem maradthat ideiglenes bekötés a felhasználási helyen.

Amennyiben a szerződő fél megegyezik az igénybejelentővel, akkor az ideiglenes mérő leszereléséhez nem kell külön fogyasztói szolgáltatási megrendelőt benyújtani, hanem a végleges igénybejelentő nyomtatványra kerüljön az ideiglenes megszüntetésére vonatkozóan egy szöveges rész (B lap 9. pontja), amivel a felhasználó a végleges igénnyel együtt megrendeli az ideiglenes mérő leszerelést is.2018.06.30.-ig a régi nyomtatványon leadott igénynél is alkalmazható az eljárás. 2018.06.30.-a után csak az új típusú nyomtatványon fogadható be az igénybejelentés.

Az együtt kezelés miatt, az újbekapcsolási igényt a szerződés elkészítése után mi kipostázzuk az ügyfélnek, amit aláírásával vissza kell juttatnia.
Az ideiglenes mérő leszerelése és a leszerelési munkadíj számlázásra kerül.

Ha az igénybejelentő és az ideiglenes mérővel rendelkező szerződő fél nem azonos, akkor meg kell érdeklődni az ügyfélszolgálaton, hogy az ideiglenesre ki van- e adva a leszerelés.
a. ha ideiglenes leszerelés ki van adva, akkor a végleges igény befogadható/indítható.
b. ha nincs kiadva az ideiglenes leszerelés rendelés, akkor

• abban az esetben, ha az ideiglenes szerződés lejárt, vagy igénybejelentéstől számított 3 hónapon belül le fog járni, akkor a végleges igény befogadható/indítható.
A végleges igénnyel egyidőben az ideiglenes leszerelést is el kell indítanunk. Ebben az esetben az ideiglenes leszereléshez nem kell külön nyomtatványt kérni. Az ideiglenes méréssel rendelkező ügyfélnek tájékoztató levelet küldünk.
• abban az esetben, ha az ideiglenes szerződés több mint 3 hónap múlva fog lejárni, akkor a végleges igénybejelentést el utasítjuk az alábbi szöveggel:
„A felhasználási hely jelenleg ideiglenes méréssel ellátott. Igényét abban az esetben tudjuk elfogadni, ha az ideiglenes mérés megszüntetési szándékát a szerződő felünk jelezi felénk. „

A végleges igényhez kapcsolódó rendelés bekapcsolás és leszerelési időpontját az időpont egyeztető munkatársunk fogja jelezni!

Amennyiben más a beruházó és más az építtető és egy harmadik fél lesz a fogyasztó, építkezéseknél település név és hrsz szerepel, később már utca is házszámmal az ügyfélszolgálatok munkatársai a legnagyobb odafigyeléssel sem tudják kiszűrni az egyezőségeket, ebben az esetben kérjük az Önök segítségét, mert Önök tudnak a leghatékonyabban eljárni.

A helyszínen történő megjelenés során, fel tudják mérni, h ott még létezik-e ideiglenes vételezés, és tisztázni tudják az ügyféllel, hogy kinek a nevén került bekötésre, amit a végleges igénybejelentőn lesz lehetőség feltüntetni.
Ezzel is segítik az ügyfél kérését és megkönnyítik a munkatársaink munkáját!

Tájékoztatunk mindenkit, hogy társasházak esetén amennyiben az ideiglenes igény az építkezéshez szükséges, akkor a lakások végleges bekapcsolásakor nem kell megszüntetni az ideiglenes csatlakozási pontot.
Ebben az esetben az ideiglenes csatlakozás a beruházás végéig a helyszínen maradhat.

Köszönjük együttműködésüket!

 
Hensel csőadapter

Tisztelt Partnerünk!

• Tájékoztatjuk, hogy fogyasztásmérő szekrény tetején nem vezetünk be csőadaptert, azt oldalt és alul lehet bevezetni.

A honlapon érdemes megnézni a telepítési, üzembe helyezési utasításokat. Azok folyamatosan frissülnek, a gyártók dolgoznak azon, hogy még szemléletesebbek, információdúsabbak legyenek, így érdemes időnként elolvasni őket.
Honlap linkje: http://energia.eon.hu/araminfo_muszakiinfo_uj.php


Csatari Plast Kft AM csőadapter - Új típus, 2018.06.01-től elérhető a kereskedésekben.

A Hensel-es csőadapter használható a Csatári Plast szekrényeihez is.

• „Lakossági „C” karakterisztika- „kiskapu” (2018.06.11-én kiküldött levél kiegészítéseként)
1. A „C” karakterisztikára való jogosultsága azon ügyfeleknek, akik visszatérnek a lakossági ügyfélkörbe elveszik, és így vissza fogjuk cserélni „B” karakterisztikára a kismegszakítót! Ezzel megelőzzük az ezen jellegű igények kezelését és ténylegesen is alkalmazzuk a cserét. Nem megengedett, hogy „kiskapuk” keresésével és alkalmazásával a csatlakozási díj fizetését elkerüljék az ügyfeleink a regisztrált villanyszerelők által.
2. Amennyiben mégis ezen módon veszik igénybe a „C” karakterisztikájú kismegszakítók igényét, úgy a bizonyíthatóság tényével az etikai kódex elleni vétség elkövetése miatt minden ilyen esetet jelezni fogunk a MEEVET felé.”

36 mm-es csőadapter - videó

Teljesítmény összevonással kapcsaolatos tájékoztatás

Tisztelt Partnerünk!
Tájékoztatjuk Önt, hogy 2018.06.01-től a teljesítmény összevonás a lent leírtak szerint módosul.

Szomszédos, különböző hrsz-on szereplő felhasználási helyek egyetlen nagyobb felhasználási helyre való összevonásának kezelése:
Felhasználási helyek összevonása az alábbi feltételek mellett történhet meg:

 • Mindkét felhasználási helyre a szerződött partner ugyanaz az ügyfél
 • A szomszédos ingatlanok mindegyike önálló felhasználási helyként azonosított az SAP-ban.
 • Az ügyfél kezdeményezte vagy már elvégezte a felhasználási helyek egy hrsz-re történő összevonását.
  • Társasház esetében: 2 szomszédos lakás egyazon tulajdonba került. A tulajdonos kezdeményezi a társasház alapító okirat módosítását, majd ezután a hrsz összevonást, és erről hivatalos igazolást hoz a területileg illetékes földhivataltól.
  • Különálló felépítmények esetén: A tulajdonos kezdeményezi a hrsz összevonást és erről hivatalos igazolást hoz a területileg illetékes földhivataltól.
 • Amennyiben a „régi” csatlakozót el kell bontani, annak teljes költségét az ügyfél viseli.

Szükséges dokumentumok és nyomtatványok:

 • minden érintett ingatlanra tulajdoni lap másolat (60 napnál nem régebbi, nem hiteles)
 • Igénybejelentés nyomtatvány A+B+C lap, arra a felhasználási helyre, ahova a teljesítmény összevonásra kerül. A teljesítmény összevonás igényt az „A” lapon az Egyéb megjegyzésbe kell a felhasználónak jeleznie.

Egy helyrajzi számon szereplő különböző felhasználási helyek egyetlen nagyobb felhasználási helyre való összevonásának kezelése:
Felhasználási helyek összevonása az alábbi feltételek mellett történhet meg:

 • Mindkét felhasználási helyre a szerződött partner ugyanaz az ügyfél.
 • Felhasználási helyeket befogadó ingatlan tulajdonosa, vagy használója (bérleti jogviszony kedvezményezettje) azonos – ugyanaz a személy birtokolja minden érintett ingatlanrészt.
 • Ezen felépítmények mindegyike önálló felhasználási helyként azonosított az SAP-ban.
 • A nem ingyenesen megszerzett teljesítményt lehet összevonni, azaz csak az 1x32 A feletti részt lehet összegezni.
 • Alapesetben a megosztás kérésekor egy csatlakozó-vezetékről kerültek ellátásra, csoportos mérőhely kialakítással.

Felhasználási helyek összevonása az alábbi feltételek mellett történhet meg:

 • az érintett ingatlanra tulajdoni lap másolat (60 napnál nem régebbi, nem hiteles)
 • Igénybejelentés nyomtatvány A+B+C lap, arra a felhasználási helyre, ahova a teljesítmény összevonásra kerül. A teljesítmény összevonás igényt az „A” lapon az Egyéb megjegyzésbe kell a felhasználónak jeleznie.

2018.06.01-től azon igénybejelentéshez, ahol egy hrsz-en belül a felhasználási hely megosztását kéri az ügyfél, kötelezően a mellékelt nyilatkozat (Nyilatkozat_RAT_összevonás.docx) megtételét kérjük.

Helyesbítés korábbi hírlevelünkben:
A május 25-én kiküldésre került hírlevelünk, mely a módosult igénybejelentő nyomtatványokat tartalmazza tévesen került bele az „Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése Csatlakozási műszaki adatlap Belső használatra B igénybejelentő”. Ezt a nyomtatványt kérjük ne használják, mivel azt a saját munkatársaink nyújthatják be!!
Ikon: Letoltes Társasházi nyilatkozat
(WORD, 29 kByte)

Igénybejelentéshez kapcsolódó nyomtatványok változása

Tájékoztatjuk, hogy az igénybejelentésekhez kapcsolódó nyomtatványokat módosításra kerültek.
A régi nyomtatványokon tett igénybejelentéseket 2018.06.30-ig fogadjuk be.

A mellékletbe szereplő, érintett nyomtatványok a Nyomtatványok menüpont alatt találhatók.
Ikon: Link Nyomtatványok

Tájékoztatás az Elosztói Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek változásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7710/2018. számú határozatával jóváhagyta az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. üzletszabályzatának módosítását.

A módosítást a jogszabályi változások átvezetése, szövegpontosítások és egyéb módosítási igények indokolták.

A módosítás kiemelten az alábbi részeket, tárgyköröket érintette:

 • jogszabályváltozás átvezetése, mely szerint az elosztói engedélyes az üzletszabályzat módosításáról összefoglalót küld elektronikus üzenetben azoknak a felhasználóknak, akiknek az elektronikus levélcíme a felhasználóval történő kapcsolattartás keretében a rendelkezésére áll;
 • háztartási méretű kiserőmű csatlakoztatásának szabályai pontosításra, kiegészítésre kerültek;
 • a hálózathasználati szerződés számlatartozás esetén történő megkötésének szabályai pontosításra kerültek;
 • a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet fontosabb előírásai bekerültek az üzletszabályzatba;
 • pontosításra kerültek a közvilágítással kapcsolatos szabályok;
 • a versenyképesség javítása érdekében alkotott jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó eljárások, határidők, csatlakozási szabályok (díj változások) átvezetésre kerültek;
 • jogszabályváltozás miatt pontosításra kerültek a hálózathasználati szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek;
 • elosztói engedélyes által végzett egyéb tevékenységek és azok díjai.

Tájékoztatjuk, hogy az üzletszabályzat módosulásához kapcsolódóan 2018. június 23-tól változnak a hálózathasználati szerződés Általános Szerződési Feltételei.

A módosult dokumentumok elérhetőek honlapunkon.

A fent felsorolt változásokkal kapcsolatban Önnek teendője nincs, jelen levelünk csak tájékoztatásra szolgál.

Üdvözlettel:
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Új bekapcsolás folyamat változás 2018.04.16-tól

2018. 04.16-tól az áram új bekapcsolás folyamata megváltozott az E.ON szolgáltatási területen az alábbiak szerint:

Az igénybejelentés módja, az igénybejelentéshez benyújtandó nyomtatványok és egyéb dokumentumok az eddigieknek megfelelően történnek, nem változtak.
Továbbá nem változott a teljesítménybővítés folyamata. A teljesítménybővítés folyamata várhatóan 2019.03.31-vel kerül átalakításra.

Rendelkezésre álló teljesítményt nem lehet átvinni másik felhasználási helyre

Az E.ON elosztói engedélyese 2018.06.01-ével a jogszabálynak megfelelően fog eljárni és nem engedélyezi a rendelkezésre álló teljesítmények átvitelét egyik felhasználási helyről a másikra.
A jelenleg hatályos jogszabály már nem tartalmazza a rendelkezésre álló teljesítmény átvitelének lehetőségét egyik felhasználási helyről a másikra. Mivel eltérést nem engedő jogszabályról van szó, ezért ami nincsen leírva azt nem lehet pótlólagos szabályként alkalmazni.

Jelenleg hatályos jogaszbály76/2011. (XII. 21.) NFM rendelet:

5. § (1) A csatlakozási díjak megfizetésével a rendszerhasználó az igényelt rendelkezésre álló teljesítmény igénybevételére az adott csatlakozási ponton jogot szerez, amely jogosultság a felhasználási hely alapjául szolgáló ingatlanhoz tartozik, azzal együtt ruházható át.

H tarifás igények kezelésének gyorsítása

Tisztelt Partnerünk!

Alábbi hírlevelünk a kedvezményes H tarifa igénylésének menetét mutatja be.
A segédletek pontos alkalmazásával a beküldött igények elbírálásának ideje rövidülhet, így a többkörös, hiánypótlások és egyeztetések miatt elhúzódó bekapcsolások elkerülhetők.
A megfelelően kitöltött igénylőlapok és csatolandó műszaki dokumentációk szükséges részét képezik a bírálatnak.

Az igényeket a működtetni kívánt berendezés teljesítményéhez kell illeszteni, indokolatlanul nagyobb beadott igény nem kerül engedélyezésre.
A mindennapszaki tarifán rendelkezésre álló teljesítmény nem jár alanyi jogon, csak maximálisan annyi engedélyezhető külön díj megfizetése nélkül.

Kizárólag 1f és 3f igények adhatók be, 2f nem értelmezhető. Pl. 2 db 16A-es igény mellé 1db 2A-es kiegészítő igényt is le kell adni. (Amennyiben 1x32A áll rendelkezésre, teljesítménybővítés keretében a többletről gondoskodni kell!)
Ha a meglévő A (mindennapszaki) és B (vezérelt) tarifa mellé történik a H (hőszivattyú) tarifa igénylése, célszerű az aszimmetria elkerülése végett 3f csatlakozás kiépítése.

Kérjük olvassa el a csatolt mellékleteket és ennek megfelelően adja be igényét a továbbiakban!
Ikon: Letoltes H tarifa kisokos
(POWERPOINT, 1.7 MByte)
Ikon: Letoltes Segédlet H tarifa igénylésének gyorsítására
(PDF, 666 kByte)
Ikon: Letoltes H tarifa adatlap - magyarázat regisztrált szerelők részére
(PDF, 598 kByte)

Beázott HENSEL fogyasztásmérőszekrény vizsgálata

Tisztelt Partnerünk!

2018 év elején érkezett ügyfélpanasz beázott HENSEL fogyasztásmérőszekrénnyel kapcsolatban!
A gyártóval folytatott egyeztetés és a helyszínen történt kivizsgálás során az alábbi egyértelmű következtetéseket vontuk le, melyet alábbi csatolt rövid esettanulmányban ismertetünk!
Kérjük olvassák el figyelmesen az anyagot, és kivitelezések során kerüljék el azokat a hibákat, melyek a probléma okát eredményezhetik!

Ikon: Letoltes Beázott HENSEL fogyasztásmérőszekrény vizsgálata
(PDF, 1 MByte)

Új Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat

A KLÉSZ rendelkezéseit kiváltó új Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (a 40/2017 NGM rendelet 1. sz. melléklete) a napokban jelent meg, 2018. 01. 01-től lesz hatályos.
Az új előírások ugyan a „villamosművek”-re közvetlenül nem vonatkoznak, ugyanakkor a kommunális, lakó és egyéb épületek villamos energia ellátását biztosító összekötő és felhasználói berendezésekre igen, amelyek így a közcélú hálózatra kapcsoláshoz megfogalmazott követelményeinket érinthetik.
Ikon: Letoltes 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
(PDF, 110 kByte)

bekapcsoljuk.eon.hu

Új oldal áll rendelkezésre az ügyfelek és a régisztrált szerelők részére az interneten.
Az oldal a bekapcsoljuk.eon.hu címen érhető el.

Az online igénybejelentő felület leírásást az alábbi dokumentumban olvashatják.
Ikon: Letoltes bekapcsoljuk.eon.hu online igenybejelentő felület leírás
(PDF, 2.6 MByte)

 

Plomba bontási folyamat infromáció

2017 10. 30-tól a FAM jogosultsággal rendelkező szerelők a teljesítménybővítéshez kapcsolódó zárópecsét bontására vonatkozó jelzésüket a „B” jelű nyomtatvány 5-ös pontjában is jelezni tudják.
A zárópecsét bontásának a tervezett időpontja nem lehet korábbi, mint az igénybejelentő leadásának napja.

Ezzel megszűnik a korábbi előírásunk, miszerint a zárópecsét bontásának a tervezett időpontja nem lehet korábbi, mint az igénybejelentő leadásának napja + 8 nap.

 • A plombabontási nyomtatványon töröljük a feszmentesítést kér opciót!
 • Akinek van plombabontási engedélye, annak kötelessége, hogy Ő maga végezze el a bontást különben felbontjuk a megállapodását és a későbbiekben sem kötünk vele együttműködést!
 • Akinek nincs plombabontási jogosultsága, annál automatikusan indítjuk a feszültségmentesítést a plombabontással!


Plomba bontási folyamat infromáció

A 2017. 07. 01-től életbelépett plomba bontási folyamatban, amennyiben a regisztrált villanyszerelő jogosult a plombabontásra, az áramváltós fogyasztók esetében (KIF;KÖF;NAF) az illetékes mérésügyi területi referens tájékoztatásának hiánya miatt a plombabontást csak a speciális szerelőinknek szabad kiadni, mert a mérést plombabontás előtt és után műszeresen le kell ellenőriznie.

Továbbá az így beszerelt áramváltók hitelesítő papírját is be kell kérni (mivel a mérésben nem szerepelhet nem hiteles készülék).

Sok esetben előfordult, hogy a regisztrált villanyszerelő megkéri a plombabontási engedélyt és kicseréli a fogyasztó áramváltóit (lejárt a hitelesség, meghibásodás stb…) és a cseréről nem értesül az elosztói engedélyes.
Ezt megelőzendően kérjük hogy ne végezzenek ilyen jellegű munkálatokat!

Csatári Plast szekrények

A Csatári Plast már áttért az alsó maszkos szekrényekre és 2018 első negyedévében szeretnénk minden szereplő esetében áttérni az alsó maszkos direkt szekrényekre.
Kérjük Önöket, hogy a Csatári Plast esetében már az alsó maszkos (szerelő táblás) verziót használják, ami elérhető 2,5 hónapja a kereskedésekben.

Regisztrált szerelői képzés oktatási anyag és feszültségesés számolótábla

Mellékletek:
Ikon: Letoltes Regisztrált szerelői képzés
(POWERPOINT, 8 MByte)
Ikon: Letoltes Feszültségesés számító táblázat 2
(EXCEL, 2.9 MByte)
Ikon: Letoltes Feszültségesés számító táblázat 1
(EXCEL, 25 kByte)

Telefonos plombabontás

Jelenleg egész E.ON területen már csak az aktualizált FAM dokumentációkkal rendelkező plombabontásra jogosult szerelők számára érhető el a telefonos mérőhely átalakításhoz, korszerűsítéshez szükséges telefonos plombabontási igénybejelentés!

Ebbe a csoportba tartozik Ön is!

A telefonos bejelentéshez az alábbi adatokra van szükség:

 • a regisztrált villanyszerelő 5 jegyű regisztrációs azonosító száma
 • mobil telefonhívószám kijelzése
 • mérő gyári száma – utolsó 8 számjegy
 • felhasználói (ÜP) azonosító – 10 számjegyű

Egy telefonhívással bejelenthető igények száma 3 db.

A jogosult regisztrált villanyszerelő a 06 96/616360 számon tudja a bejelentését megtenni.
A telefonos ügyintézés során a telefon nyomógombjaival a regisztrált villanyszerelő a regisztrációs száma és a mobil telefon száma alapján tudja beazonosítani magát.
Amennyiben a nyilvántartásunkkal nem egyező az adatszolgáltatás, abban az esetben az eltérést a MEEVET felé (Kunyik Sándorné 06 20/6170172) kell jelezni.

A telefonos bejelentéseket az alábbi időpontokban fogadja az E.ON ügyfélszolgálata: H-P 10-15 óra

A bejelentést követően a plomba megbontható. Az E.ON a bejelentéstől számított 5. munkanapon, ügyféllel egyeztetett időpontban visszazárja, leplombálja a mérőhelyet.

Amennyiben továbbra is a személyesen, vagy faxon/levélben leadott igényt kívánja igénybe venni, annak a lehetősége továbbra is fenn áll az eddigi eljárásrend szerint (bontás előtt 8 nappal benyújtandó).

A plomba E.ON-nal történő elszámolása az alábbiak szerint változik:

 • havonta egyszer kell a leszerelt plombákat a területileg illetékes mérőlogisztikusnak átadni.
 • a leszerelt plombák elszámolásához az eddig használatos Igénybejelentés zárópecsét bontására nyomtatványt kell használni.
 • az E.ON ügyfélszolgálati irodára nem kell bevinni, és nem kell láttamoztatni, de a plombabontási nyomtatványra rá kell majd írni a „bejelentés számát” (ügyintéző által kiadott kapcsolat szám), amire az elszámoláskor hivatkoznak.

Mellékletek:
Ikon: Letoltes Igénybejelentés zárópecsét bontására
(PDF, 55 kByte)

Online igénybejelentés

Az online igénybejelentés működtetését 2017.április 10-től kezdték meg.
Az elérhetőség: online.igeny@eon-hungaria.com és az általam írt korábbi levélben adtam meg a bejelentkezéshez szükséges instrukciókat!
Kérem aszerint járjon el. A működtetéssel nem én foglalkozom. Minden visszajelzést a fenti elérhetőségen jelezzen!

Legfontosabb tudnivalók az Online igénybejelentéssel kapcsolatban:

1. A dedikált felület eléréséhez szükség lesz egy E.ON azonosítóra. Az azonosító az online.igeny@eon-hungaria.com címre küldött e-maillel lehet igényelni.
Az e-mail tartalmazza a regisztrált villanyszerelő nevét és regisztrációs számát (VETrxxxxx).

2. Az Online igénybejelentés során az „A” és „B” jelű nyomtatványokon lévő adatokat lehet digitálisan kitölteni.

3. A többi dokumentumot (tulajdonlap, tulajdonosi hozzájárulás, stb.…) az igénybejelentés során az igényhez kell csatolni szkennelt formában.

2017.07.01. mérőhelyi tevékenység végzése és kivitelezői nyilatkozat nyomtatvány használata

A jogszabály részben felülírta a 10/2016 MEKH rendeletben szabályozott csatlakozási díjfizetési szabályokat, miszerint:

 • Kizárólag kisfeszültségű, teljesen új, vagy összesen legfeljebb 32 Amper áramerősségű többlet igénynél, egy csatlakozási pontra az új díjmentességi szabályt
 • ha szükség van közcélú hálózat létesítésére, akkor a kedvezményes hosszak:
  - a) kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor
  - aa) szabadvezeték (beleértve a szigetelt szabadvezetéket is) esetén legfeljebb 100 méter,
  - ab) földkábel esetén legfeljebb 50 méter hosszúságú közcélú vezeték,
  - b) középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor
  - ba) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
  - bb) földkábel esetén legfeljebb 250 méter
 • csatlakozóvezeték létesítése hossztól függetlenül díjmentes
 • A 32A-nél nagyobb igények esetén változatlanul a MEKH 10/2016 szerinti hosszakkal kell a csatlakozási díjat megállapítani, ezen esetekre a VET fenti kedvezmény szabálya nem vonatkozik!
 • csatlakozási pont áthelyezése esetén sem változnak a szabályok.

Például:

1. Új igény esetén, amennyiben a teljesítmény igény 32A –nél nem nagyobb, akkor csatlakozóvezeték költség nem merül fel.
Bővítés esetén, amennyiben a teljesítmény igény 32A-nél nem nagyobb, akkor vagy cserélni kell műszaki okokból a meglévő csatlakozó vezetéket, vagy sem. Ha cserélni kell, akkor meglévő légvezeték esetén légvezetékre történő átépítésért nem kell fizetni. Amennyiben cserélni kell a csatlakozóvezetéket, de az igénybejelentő a meglévő légvezetéki csatlakozót földkábelesre kéri, akkor a csatlakozó vezeték átalakítása esetére érvényes VET 119. § alapján az átalakítás teljes költségét az ügyfélnek kell fizetnie. (Ebben az esetben tehát nem csatlakozási díjat fizet az ügyfél, hanem vezeték átalakítási –a VET 119. § előírásai szerinti - költséget, tehát ez a díjfizetési kötelezettség ezekben az esetekben továbbra is fennáll!) .

2. Ha az ügyfél 3x20A kér, vagy nem kisfeszültségű csatlakozási ponton akar vételezni akármekkora teljesítmény igény mellett, akkor a versenyképességi törvényben biztosított kedvezmények nem alkalmazhatóak. Ilyen esetben továbbra is a MEKH 10/2016 (csatlakozási rendelet) előírásai érvényesek.

3. Ha valaki 32A igényre kiépítteti a csatlakozást (és élvezi a rendeleti ingyenességet), és a bekapcsolást követően bővítést kér, akkor a MEKH szándékai szerint (a rendelet módosítás előkészítése folyamatban van, első szöveg változatát az elosztók már véleményezték) az ingyenes változat, és a nem ingyenes változat közötti költség-különbséget utólag az elosztó kiszámlázhatja. Ennek a jogszabályi kidolgozása folyamatban van, de még nem hatályos, azonban a költség különbség elszámolásával számolni érdemes.

Plombabontás az E.ON területén
Az alábbi dokumentumok szükségesek a plombabontáshoz az E.ON területén!

1. Együttműködési megállapodás megkötése

Az együttműködési megállapodást 2 pld-ban kitöltve, eredeti aláírás+cégbélyegzővel ellátva kérjük a következő címre megküldeni!
Amennyiben már kötöttünk megállapodást, úgy nem szükséges újat kötni!
Cím:
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
„RSZR” Soósné Kropp Tünde 7602 Pécs, Pf.: 85


2. Kisfeszültségű mérőhelyi FAM vizsga megléte (vizsga igazoló másolat) 2 évnél nem régebbi

3. Saját FAM eszközök meglétét igazoló dokumentumok:

A bontási folyamat:

A felhasználó a munka elvégzését írásban, a 16_ZPB_1-3_01 számú, Igénybejelentés zárópecsétbontásra című nyomtatvány kitöltésével, írásban kérheti. A kitöltött nyomtatványt a felhasználó, vagy regisztrált vállalkozó megküldi az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.-hez.

 • Telefonos megkeresés: Amennyiben telefonon jelzi a felhasználó az igényét, akkor tájékoztatni kell, hogy írásban vagy személyesen kérheti, valamint igénye esetén a nyomtatványt postázni illetve elektronikus úton el kell küldeni a felhasználó részére.
 • Személyes megkeresés: személyes ügyfélszolgálati irodában ki kell töltetni a 16_ZPB_1-3_01 nyomtatványt a felhasználóval,
 • Bontási engedéllyel rendelkező regisztrált szerelő a nyomtatvány 8 munkanappal a nyitás időpontja előtt adja be az ügyfélszolgálatra, és a megbontás utáni 5 munkanapon belül a saját szerelőink lezárják a mérőhelyet.
  Amennyiben ez részünkről nem teljesül, jelentse be a telefonos ügyfélszolgálatra a hiánypótlást!
  A leszedett plombákat a helyileg illetékes mérőlogisztikusnál (csatolt lista) kell leadni havi egyszeri gyakorisággal a plombabontási engedély másolatával, amin az átvételt igazolja a mérőlogisztikus.
 • Eljárás hibabejelentéskor, felhasználói tulajdonú méretlen vagy mért hálózati hiba esetén A hibaelhárítás, fogyasztói zavartatás megszüntetés kiemelt fontosságú ügykezelése érdekében lehetőséget teremtünk arra, hogy a hibabejelentés rendelés alapján helyszínre érkező E.ON szerelő – amennyiben a regisztrált villanyszerelő is a helyszínen tartózkodik – eltávolítsa az egyedi nyilvántartású zárópecsétet. A rendelést - a megszokott módon - fogyasztói hibával kell visszajelenteni.
 • Saját szerelőink a zárópecsét eltávolítást a megszokott módon végzik, mérőhelyi adatlapon és dátummal ellátott fényképeken rögzíti. A mérőhelyi adatlapot a regisztrált szerelőnek is alá kell írnia.
 • Regisztrált villanyszerelő zárópecsét bontási igényét eljuttatja az ügyfélszolgálatra jelezve, hogy a zárópecsét bontási fent leírt körülmények között már megtörtént és a visszazárást igényli meg.
 • Regisztrált villanyszerelő legkésőbb a következő munkanapon az internetes portálon keresztül http://www.eon.hu/partnerek „Áram., gázlopás bejelentés”-t tesz.
  Az „energialopás módszere” mezőben az első sor az „üzemzavar” szó legyen.

Amennyiben a regisztrált villanyszerelő a helyszínen nem jelenik meg, akkor a mérőhelyet a munka végeztével egyedi azonosítójú zárópecsétekkel szabályosan lezárva kell hátra hagyni.

Tájékoztatás
Tisztelt Partnerünk!

Értesítjük Önt/Önöket, hogy a mai naptól (2013. 04. 12.-től) érvénybe lépett a VET 178/I. § (1) A Mód. törvény, mely értelmében 132 kV-nál kisebb feszültségű elosztóhálózat és közvilágítási elosztó hálózat belterületen kizárólag földkábellel létesíthető.

Ezt követően az alábbiak szerint jár el az elosztói engedélyes:

 • belterület és új igény esetén csak földkábellel kapcsolható be a felhasználási hely
 • nem belterület esetén (tulajdon lapon az ingatlan fekvése megnevezésnél: zártkert vagy külterület megnevezés található) ott továbbra is létesíthető légkábel
 • 1 éven belüli visszakapcsolások esetén (függetlenül attól, hogy a mérőhelyet szabványosítani kell) továbbra is létesíthető légkábel
 • teljesítménybővítés esetén, amennyiben kábel cserével jár: légkábel cserélhető légkábelre.

Azokat a már leadott légkábeles igényeket, ahol a Hálózat Csatlakozási Szerződés már megkötésre került azok esetében a légkábeles csatlakozás meg fog valósulni.
Azon leadott igények kezeléséről, ahol a Hálózat Csatlakozási Szerződés még nem került megkötésre a következő hét folyamán adunk tájékoztatást.

Kérem, hogy kérdéseiket e-mailben tegyék fel, amire a szakterület felelős add a későbbiekben választ.

Üdvözlettel:
Soósné Kropp Tünde

regisztrált szerelői rendszer ter.ref.
Energiamérési osztály
tunde.kropp@eon-hungaria.com

Egyedi sorszámú plombák bontásának engedélye

Tisztelt Partnerünk!

2011. június elején levelet küldtük ki regisztrált villanyszerelő Partnereinknek, ami az egyedi sorszámú plombák bontásának engedélyére szóló együttműködési megállapodásra hívja fel kivitelezőink figyelmét!
Kérjük amennyiben a munkavégzése során továbbra is igénybe szeretné venni a plombabontási tevékenység lehetőségét, úgy a csatolt megállapodást 2011. december 31-ig 2 pld.-ban, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. „RSZR” Soósné Kropp Tünde 7602 Pécs, Pf.: 85 címre számunkra megküldeni szíveskedjen.
Megállapodás hiányában 2012. januárjától nem lesz módja a plombák bontására (a régi ólomzáras plomba bontására sem).

1. Mérőhely megbontási igények kezelése (villamos ágazat)

A mérőhely megbontás igényét az E.ON Áramhálózati Zrt. által regisztrált vállalkozó kérheti a rendszerhasználó (ügyfél) megbízásából, a mérőhelyen történő munkavégzés megkezdése (az áramhálózati és vállalkozói zárópecsétek, illetve az egyedi sorszámú zárópecsétek eltávolítása) előtt, az „Igénybejelentés zárópecsét bontásra” nevű formanyomtatvány alapján.
A nyomtatványon többek között szerepeltetni kell a zárópecsét regisztrált vállalkozó általi eltávolításának tervezett időpontját és a mérőhely visszazárásának kért időpontját, az eltávolítandó zárópecsétek darabszámát, mérő gyári száma mellett a mérő állását illetve az egyedi sorszámú zárópecsétek azonosítószámát (ha már azok találhatók a mérőhelyen) és darabszámát.
A zárópecsét eltávolítás időpontját úgy kell megválasztani, hogy az igénybejelentés beérkezte és a tényleges eltávolítás között legalább 8 munkanap legyen.

Zárópecsét bontása

a) A Társaság tulajdonában, üzemeltetésében és működtetésében álló villamos berendezéseken található mindennemű zárópecsétet csak a névre szóló és munkavégzésre való feljogosítást tartalmazó együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően, az együttműködési megállapodást kötött regisztrált vállalkozó kérheti és bonthatja fel.
Feltétele a plombabontásnak:

 • Együttműködési megállapodás megkötése,
 • Kisfeszültségű mérőhelyi FAM vizsga megléte
 • FAM eszközök megléte

Szükséges dokumentumok: Együttműködési megállapodás 2 eredeti pld-ban, FAM vizsga bizonyítványának másolata, illetve a szintén csatolt FAM eszközök meglétére vonatkozó nyilatkozat (amennyiben a FAM eszközök egy évnél régebbi beszerzésűek, az éves bevizsgálásának jegyzőkönyv másolata), illetve az eszközökről készült fénykép.
A felsorolt dokumentációk meglétét és adminisztráltságát az RSZR témafelelős kezeli.
b) Az együttműködési megállapodást nem kötött regisztrált vállalkozó kérheti a zárópecsét bontást, de azt nem távolíthatja el.
(zárópecsét bontás megrendelése).
A felhasználó a munka elvégzését írásban, a 16_ZPB_1-3_01_DIGIT számú, Igénybejelentés zárópecsétbontásra című nyomtatvány kitöltésével, írásban kérheti. A kitöltött nyomtatványt a felhasználó, vagy regisztrált vállalkozó megküldi az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.-hez.

 • Telefonos megkeresés: Amennyiben telefonon jelzi a felhasználó az igényét, akkor tájékoztatni kell, hogy írásban vagy személyesen kérheti, valamint igénye esetén a nyomtatványt postázni illetve elektronikus úton el kell küldeni a felhasználó részére.
 • Személyes megkeresés: személyes ügyfélszolgálati irodában ki kell töltetni a 16_ZPB_1-3_01_DIGIT nyomtatványt a felhasználóval,
 • Bontási engedéllyel rendelkező regisztrált szerelő a nyomtatvány 8 munkanappal a nyitás időpontja előtt adja be az ügyfélszolgálatra, és a megbontás utáni 5 munkanapon belül a saját szerelőink lezárják a mérőhelyet. Amennyiben ez részünkről nem teljesül, jelentse be a telefonos ügyfélszolgálatra a hiánypótlást!
 • Amennyiben nincs a regisztrált szerelőnek plomba bontási engedélye, abban az esetben a saját szerelőink távolítják el és zárják vissza a plombákat. Ebben az esetben is szükséges benyújtani a plombabontási engedélyt!! Írásos megkeresés: nyomtatványon fogadjuk az igényt!
  Ilyen esetben a zárópecsétet a saját szerelőink szedik le, a visszazárást szintén ők végzik, ezért kettő rendelést kell létrehozni a munkára.
 • Bontás: Nem fizetős fogyasztói szolgálati rendelést kell létrehozni az igényelt bontás idejére egyeztetve. Amennyiben a munkavégzés megkívánja a feszültség mentesítést, azt a regiszrált szerelőnek szükséges megrendelni a plomba bontási igény bejelentésével egyidejűleg. A továbbiakban a regisztrált szerelő felelőssége, hogy a mérőhelyi munkálatok során biztonságos, és balesetmentes munkát végezzen!
 • Visszazárás: A visszazárást a további munkák (pl.: teljesítménynövekedés) rendelés végrehajtása során is el lehet végezni amennyiben azt a bontástól számított 5 munkanapon belül végezzük el.

c) Eljárás hibabejelentéskor, felhasználói tulajdonú méretlen vagy mért hálózati hiba esetén A hibaelhárítás, fogyasztói zavartatás megszüntetés kiemelt fontosságú ügykezelése érdekében lehetőséget teremtünk arra, hogy a hibabejelentés rendelés alapján helyszínre érkező ÜLR szerelő – amennyiben a regisztrált villanyszerelő is a helyszínen tartózkodik – eltávolítsa az egyedi nyilvántartású zárópecsétet. A rendelést - a megszokott módon - fogyasztói hibával kell visszajelenteni.

 • Saját szerelőink a zárópecsét eltávolítást a megszokott módon végzik, mérőhelyi adatlapon és dátummal ellátott fényképeken rögzíti. A mérőhelyi adatlapot a regisztrált szerelőnek is alá kell írnia.
 • Regisztrált villanyszerelő zárópecsét bontási igényét eljuttatja az ügyfélszolgálatra jelezve, hogy a zárópecsét bontási fent leírt körülmények között már megtörtént és a visszazárást igényli meg.
 • Regisztrált villanyszerelő legkésőbb a következő munkanapon az internetes portálon keresztül „Áram., gázlopás bejelentés”-t tesz. Az „energialopás módszere” mezőben az első sor az „üzemzavar” szó legyen.

Amennyiben a regisztrált villanyszerelő a helyszínen nem jelenik meg, akkor a mérőhelyet a munka végeztével egyedi azonosítójú zárópecsétekkel szabályosan lezárva kell hátra hagyni.
Amennyiben szeretne plombabontási engedéllyel rendelkezni:
E.ON területen a plombabontásnak (mindenfajta plombára igaz) a feltételei :

 • Együttműködési megállapodás megkötése (csatoltan)
 • Kisfeszültségű mérőhelyi FAM vizsga megléte (vizsga igazoló másolat)
 • 3. FAM eszközök megléte a csatolt FAM eszközök meglétére vonatkozó nyilatkozat (amennyiben a FAM eszközök egy évnél régebbi beszerzésűek, az éves bevizsgálásának jegyzőkönyv másolata), illetve az eszközökről készült fénykép.

Az együttműködési megállapodást 2 pld-ban kitöltve, eredeti aláírás+cégbélyegzővel ellátva kérem a címemre megküldeni!!

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. „RSZR” Soósné Kropp Tünde 7602 Pécs, Pf.: 85

A FAM feltételeket igazoló dokumentumokat e-mailben is küldheti!
Ikon: Letoltes Együttműködési megállapodás
(WORD, 82 kByte)
Ikon: Letoltes Munkavédelmi ellenőrző lista
(WORD, 51 kByte)
Ikon: Letoltes Igénybejelentés zárópecsét bontására
(PDF, 55 kByte)

2. Igénybejelentések fajtái, átfutási idők / folyamatábra

Mi a standard igény?

 • Az egy fogyasztási helyre igényelt névleges legnagyobb csatlakozási áramerősség, ami után a csatlakozási díjat kell fizetni, fázisonként nem haladja meg a 32 A-t legfeljebb összesen 96A-t.
 • A csatlakozási ponton (tulajdonjogi határ) igényelt összes legnagyobb áramerősség nem haladja meg fázisonként a 32 A-t legfeljebb összesen 96 A-t.
 • A bekapcsolás település belterületen történik és van meglévő, közcélú, kisfeszültségű szabadvezeték-hálózat, amely legalább 4 x 50 mm2 keresztmetszetű. (A csatlakozóvezeték e szempontból nem minősül meglévő hálózatnak.)
 • Földkábeles kisfeszültségű hálózat esetén: van meglévő kábeles hálózat (min 4*50 mm2). A felfűzés igen, de a csatlakozó vagy a betápláló fővezeték nem számít hálózatnak.

  Az igényelt új csatlakozó vezeték keresztmetszete:
  földkábel esetén max: 4x50 mm2 , légvezeték esetén max. 4x25 mm2

  Az igényelt csatlakozó vezeték nyomvonal hossza:
  földkábel esetén max: 50 m, légvezeték esetén max. 30 m 3 fázis, 40 m 1 fázis.

 • A fogyasztási hely olyan területen van, ami nincs benne a kivételek listájában. Önerős hálózatok listája az E.ON Partnerek honlapján található: www.eon.hu/partnerek
 • Az igénybejelentésből megállapítható, hogy a csatlakozás a szabványtól és előírásoktól nem tér el, az igény nem tartalmaz a standardtól eltérő műszaki igényeket. (pl.: „C” karakterisztikájú kismegszakító fázisonkénti 25 A feletti igényt)
 • A csatlakozás közcélú hálózatra történik.

Mikor szükséges előzetes igénybejelentőt benyújtani?

 • Minden nem standard esetben.
 • Társasházaknál minden esetben, társasházi teljesítmény bővítésnél közös képviselő aláírása szükséges!!
 • meglévő de műszakilag nem megfelelő hálózat esetén,
 • minden kérdéses esetben

Mikor, milyen adatok és mellékletek szükségesek ?

 • Előzetes rendszerhasználói igénybejelentő.
 • Léptékhelyes térképmásolat – nem helyszínrajz
 • Az igényelt és/vagy rendelkezésre álló teljesítményt
 • kVA-ben vagy A-ben szükséges megadni!

3. Eltérő csatlakozói nyomvonalhossz miatti utólagos számlázás regisztrált szerelői hibából:

2014 karácsonyi hírlevelünkben volt szó a témáról, melyben a földkábeles csatlakozó kiépítés esetén a kábel tényleges hosszának és nyomvonal hosszának meghatározásának pontos, valóságnak megfelelő kitöltésére hívtuk fel a figyelmet.

Mivel jelentős számú pótszámlázás került az elmúlt hónapokban is megküldésre az ügyfelek számára, ami nem utal ügyfél barát megoldásnak kérjük a körültekintőbb dokumentálást!!

A nyomvonal meghatározása a leágazási pont és a villamos fogyasztás mérőhely közti távolság vízszintes vetülete. Ebbe nem tartozik bele a terepviszonyokból adódó többlethossz.
Ezt a hosszt a kábelhosszhoz kell hozzáadni.
A standard méretek a következők:

 • oszlopra csatlakozás esetén, 10m oszlop magasságnál: + 12 fm a nyomvonalon felül, 12 m oszlop magasságnál +14 fm.
 • KSZH2/160 szekrény esetében + 5 fm a nyomvonalon felül
 • KVS szekrény esetében + 4 fm a nyomvonalon felül

A javasolt megoldás, a tényleges hossz meghatározásánál, hogy a távolságot szalaggal lemérik és figyelembe veszik a látható meglévő közműveket, így valós adatot kapnak.
A szintkülönbségeket pl. árok keresztezés esetén a mélységet duplán számolva kell a kábelhosszhoz adni.
A nyomvonalhosszhoz nem kell a függőleges irányba adódó hosszakat hozzá adni!!
Az ügyfél a nyomvonal után fizet, a kábelhossz elszámolása az EON és a vállalkozó között történik.

Problémát jelent ugyan így, ha többlet hosszt adnak meg, mert az ügyfél felé történő visszautalás is plusz munkát okoz számunkra! Erre is sajnos egyre több példát találtunk.